گريه مي كند


دريا به ديده تر من گريه مي كندآتش زسوز حنجر من گريه مي كندسنگي كه مي زنند به فرقم زروي بامبر زخم تازه سر من گريه مي كنداز حلقه هاي سلسله خون مي چكد چو اشكزنجير هم به پيكر من گريه مي كندريزد سرشك ديده اكبر به روي نياينجا به من برادر من گريه مي كندوقتي زدند خنده اشكم زنان شامديدم سه ساله خواهر من گريه مي كندرأس حسين بر همه سر مي زند وليچون مي رسد برابر من گريه مي كنداي اهل شام پاي نكوبييد بر زمينكاينجا ستاده مادر من گريه مي كندتا روز حشر هر كه به گل مي كند نگاهبر لاله هاي پرپر من گريه مي كندزنهاي شام هلهله و حنده مي كنندجايي كه جد اطهر من گريه مي كندبگذار ظالمانه بخندند شاميان«ميثم» كه هست زائر من گريه مي كند

شاعر
حاج غلامرضا سازگار