कन्फ्यूशियसी धर्म

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
कोरियाअ॒चि कंफ़्यूशिवाद मंज़ अख परंपॅह
कंफ़्यूशियसवाद छु चीनीस दर्म गुरूस कंफ़्यूशियस विचार प्यठ आधारित अख धर्म।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।