Сообщение о годовом Общем Собрании акционеров

06.03.2018

 

 

АКЦІОНЕРАМ

ПрАТ «Укртранслізинг»

 

 

 

 

Шановні Акціонери ПрАТ «Укртранслізинг»!

           

            Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8, далі – Товариство) повідомляє Вас, що 11 квітня 2018 року о «10» год. «00» хв. відбудуться річні Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

            Місце проведення Загальних Зборів: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8.

            Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 11 квітня 2018 року з «09» год. «30» хв. до «09» год. «50» хв. за місцем проведення Загальних Зборів.

            Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 04.04.2018 року.

            Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проект порядку денного з проектами рішень Загальних зборів:

Проект порядку денного Загальних зборів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів.

4. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

9. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2017 рік.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства.

11. Про внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства.

12. Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення.

Проекти рішень щодо питань включених до проекту порядку денного:

1. Проект рішення по питанню «Про обрання лічильної комісії»:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Угольков Євген Олександрович, Кулик Катерина Сергіївна, Дімітріченко Оксана Олександрівна.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

2. Проект рішення по питанню «Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства»:

2.1. Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Павлишинця Юрія Вікторовича.

 

3. Проект рішення по питанню «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів»:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: кожен аркуш бюлетеня для голосування засвідчується печаткою Товариства.

 

4. Проект рішення по питанню «Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.»:

4.1. Встановити час для виступів з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.

4.2. Голосування та підрахунок голосів по питаннях порядку денного провести після обговорення кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 10 хвилин.

4.4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 10 хвилин.

 

5. Проект рішення по питанню про «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік»:

5.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5.2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

6. Проект рішення по питанню про «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік»:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

 

7. Проект рішення по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік»:

7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

 

8. Проект рішення по питанню «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

 

9. Проект рішення по питанню «Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2017 рік»:

9.1. Не здійснювати відрахування на формування резервного капіталу Товариства за 2017 рік оскільки Товариство зазнало збитків.

9.2. Дивіденди акціонерам Товариства за підсумками 2017 року не нараховувати і не сплачувати оскільки Товариство зазнало збитків за результатами діяльності у 2017 році.

9.3. Прийняти до відома висновки Генерального директора про причини зазнаних збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 році та їх наслідки.

9.4. Прийняти до відома пропозиції Генерального директора щодо зменшення  негативних наслідків для Товариства у зв’язку з зазнаними збитками за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

9.5. Прийняти до відома пропозиції Генерального директора щодо покриття збитків Товариства за 2017 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

 

10. Проект рішення по питанню «Про внесення змін до Статуту Товариства»:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.

10.2. Доручити підписати Статут Товариства Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства. Підписи Голови та Секретаря Загальних зборів нотаріально засвідчити.

10.3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов’язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження Генеральному директору з правом передоручення.

 

11. Проект рішення по питанню «Про внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства»:

11.1. Затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Затвердити зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11.3. Затвердити зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

12. Проект рішення по питанню «Про здійснення персональних повідомлень акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами Товариства рішення»:

12.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про підсумки голосування та прийняті Загальними зборами рішення протягом 10 робочих днів цінним листом з описом вкладеного.

 

            Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів  щоденно (крім суботи та неділі) з понеділка по четвер з «08» год. «30» хв. до «17»  год. «30» хв., а в п’ятницю з «08»  год. «30»  хв. до «16»  год. «15»  хв (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням ПрАТ «Укртранслізинг»: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 32-г, офіс 8. У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» з «08»  год. «30»  хв. до «09»  год. «00»  хв.

            Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

            Cтаном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 20.02.2018 р., загальна кількість акцій становить 13216010 штук, а кількість  голосуючих акцій становить 13215988 штук.

            Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена в мережі Інтернет за адресою: www.utl.com.ua.

            Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович. Телефон для довідок: (044) 284-23-00.

            Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №46 (2799) від 06.03.2018 р.