CHC MỪNG GING SINHCHC MỪNG NĂM MỚIĐẠI GIA ĐNH CVK KHẮP NƠI TRN THẾ GIỚI, XIN CẦU CHC:

 

         Ba  Đức Cha.

         Cc Cha.

         Qu Tu Sĩ Nam Nữ  thuộc Gio Phận Kontum

   

 Một Ging Sinh năm 2005 trn đầy Hồng Phc của Cha

Hi nhi.

 

Một năm mới 2006 An Khang, Hạnh Phc v sức khoẻ

dồi do.

 

             

           
LM Giuse Hong Minh Thắng              LM FX. Nguyễn Ngọc Tm.
                        
Đại Diện Gia Đnh CVK v KMF