H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Metodologiei formării şi aplicării

preţurilor la produsele petroliere

 

nr. 102/2016  din  31.03.2016

 

Monitorul Oficial nr.128-133/833 din 13.05.2016

 

* * *

 

ÎNREGISTRAT:

Ministerul justiţiei

nr.1112 din 3 mai 2016

Ministrul justiţiei

Vladimir CEBOTARI _______________

 

În scopul aprovizionării fiabile a consumatorilor cu produse petroliere la preţuri, formate reieşind din cheltuielile justificate şi strict necesare pentru procurarea din import şi comercializarea acestora pe piaţa internă, crearea condiţiilor egale de activitate pentru toţi participanţii la piaţa produselor petroliere prin stabilirea unei metode unice de calculare şi aplicare a preţurilor, în temeiul art.4 alin.(3) din Legea privind piaţa produselor petroliere nr.461-XV din 30.07.2001 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.76, art.342), cu modificările ulterioare, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere (se anexează).

2. Se abrogă Metodologia calculării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.263 din 5 octombrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.168-170, art.628), înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.520 din 18 octombrie 2007.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

DIRECTORSergiu CIOBANU
DIRECTOR Octavian LUNGU
DIRECTORIurie ONICA
DIRECTOR Ghenadie PÂRŢU

 

Nr.102/2016. Chişinău, 31 martie 2016.

 

 

Anexă

la Hotărârea Consiliului

de Administraţie al ANRE

nr.102/2016 din 31 martie 2016

 

METODOLOGIA

formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere (în continuare Metodologie) are drept scop stabilirea modului de formare şi aplicare a preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat. Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat se efectuează la preţuri libere.

2. Obiectivele activităţii de formare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere principale şi la gazul lichefiat constau în:

a) aprovizionarea fiabilă a consumatorilor cu produse petroliere principale şi cu gaz lichefiat de calitate;

b) acoperirea cheltuielilor justificate şi necesare aferente activităţii de import şi de comercializare a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat;

c) respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime aferente activităţii de import şi de comercializare a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat;

d) crearea de condiţii optime pentru asigurarea concurenţei loiale;

e) protecţia intereselor legitime ale consumatorilor de produse petroliere.

3. Metodologia stabileşte:

a) componenţa cheltuielilor (aferente activităţii de import şi de comercializare) incluse la calcularea preţurilor plafon pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat;

b) modul determinării preţurilor plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat;

c) aplicarea preţurilor plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat.

4. În Metodologie se utilizează noţiunile definite în Legea privind piaţa produselor petroliere.

 

II. FORMAREA PREŢURILOR PLAFON LA PRODUSELE PETROLIERE

PRINCIPALE ŞI LA GAZUL LICHEFIAT

5. Preţurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat se calculează la 1 litru, pentru fiecare tip de produs şi se bazează pe următoarele componente:

a) valoarea medie a cotaţiilor:

- Platts Cargoes FOB MED (Italy) sau Platts Cargoes FOB NWE, în funcţie de regiunea din care este efectuat importul – pentru produsele petroliere principale;

- Argus DAF Brest propane-butane mix, în conformitate cu Argus International LPG – pentru gazul lichefiat;

b) cota accizelor aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;

c) cota taxei pe valoarea adăugată, aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;

d) marja comercială specifică.

6. Preţurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat se determină pentru o perioadă de 14 zile calendaristice, conform formulei:

 

 

unde:

PP – preţul plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale, a gazului lichefiat, lei/litru;

CM(i) – valoarea medie, în funcţie de tipul combustibilului, a cotaţiilor medii publicate:

- în ultimele 14 zile calendaristice pentru produsele petroliere principale – Platts Cargoes FOB MED (Italy), sau Platts Cargoes FOB NWE, în funcţie de regiunea din care este efectuat importul, $/tonă;

- în ultimele 28 de zile calendaristice pentru gazul lichefiat – Argus DAF Brest propane-butane mix, în conformitate cu Argus International LPG, $/tonă;

CV – rata oficială medie de schimb a monedei naţionale stabilită de Banca Naţională a Moldovei în raport cu dolarul SUA pentru ultimele 14 sau, după caz (pentru gazul lichefiat), 28 de zile calendaristice anterioare datei stabilirii preţului, lei/$;

AC – cota accizelor (în sumă absolută la o tonă) aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova, lei/tonă;

ρ – densitatea medie a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat, stabilită pentru benzină în mărime de 0,758 kg/litru, pentru motorină – 0,841 kg/litru şi pentru gazul lichefiat – 0,564 kg/litru;

MCSn – marja comercială specifică aferentă comercializării produselor petroliere principale, a gazului lichefiat pentru anul „n”, determinată în conformitate cu punctele 7-12 din prezenta Metodologie, lei/litru;

TVA – cota taxei pe valoarea adăugată (în sumă absolută la un litru) aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova, lei/litru.

 

III. DETERMINAREA VALORII MAXIMALE A MARJEI COMERCIALE SPECIFICE

7. Valoarea maximală a marjei comerciale specifice se determină în funcţie de structura medie a cheltuielilor participanţilor la piaţa internă a produselor petroliere şi piaţa ţărilor membre ale Uniunii Europene. Marja comercială specifică constă din:

 

 

unde:

CMICA – cheltuielile medii anuale aferente activităţii de import şi comercializare a produselor petroliere principale, a gazului lichefiat, care includ:

- prima furnizorului rafinăriei;

- costurile de transportare şi de asigurare a produselor petroliere pe teritoriul altor ţări;

- taxele pentru efectuarea procedurilor vamale şi plata pentru emisiile de poluanţi;

- cheltuielile pentru convertirea valutei;

- cheltuielile de transportare, depozitare şi comercializare a produselor petroliere pe teritoriul ţării;

- alte cheltuieli justificate şi necesare aferente activităţii de import şi de comercializare a produselor petroliere principale, a gazului lichefiat.

P – profitul din activitatea de import şi comercializare a produselor petroliere.

8. Cheltuielile aferente activităţii de import şi comercializare cu ridicata şi cheltuielile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere se includ în preţul de comercializare a produselor petroliere la un nivel suficient de a acoperi necesităţile reale, minim necesare ale importatorilor şi vânzătorilor de produse petroliere pentru a opera pe piaţa produselor petroliere, pentru menţinerea în stare normală a mijloacelor fixe de producţie şi de asigurare a tehnicii securităţii şi normelor ecologice.

9. În preţurile la produsele petroliere nu se includ următoarele cheltuieli:

- pentru efectuarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, procurare, modernizare, montare şi probare a utilajului, valorificarea noilor obiective, secţii şi utilaje, supravegherea de autor a organizaţiilor de proiectare şi alte investiţii capitale;

- pentru înlăturarea defectelor în lucrările de proiectare, construcţie şi montaj, revizie (demontare), înlăturarea defectelor utilajului şi deteriorărilor de la producător, furnizori şi organizaţii de transport;

- care nu se referă la activitatea de import şi/sau comercializare a produselor petroliere;

- în scopuri de binefacere, sponsorizări, pentru lucrările calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi şi organizaţii atît în formă de servicii, cît şi ca sprijin material sau financiar, cheltuielile pentru asigurări facultative;

- consumurile şi cheltuielile neproductive, rebuturile, lipsurile, furturile, sancţiunile, amenzile, penalităţile şi despăgubirile;

- creanţele dubioase decontate.

10. Valoarea maximală a marjei comerciale specifice aferente comercializării produselor petroliere pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei se calculează la nivelul mediu sumar al profitului şi cheltuielilor proprii ale participanţilor la piaţa produselor petroliere, conform următoarei formule:

 

 

unde:

MCSb – marja comercială specifică aferentă comercializării produselor petroliere pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei;

CPb-1 – cheltuielile proprii şi profitul participanţilor la piaţa internă a produselor petroliere medii pentru anul precedent primului an de valabilitate a Metodologiei, determinate în baza formulei:

 

 

unde:

PMb-1 – preţul mediu efectiv de comercializare cu amănuntul înregistrat în anul precedent primului an de valabilitate a Metodologiei;

CMb-1 – valoarea medie a cotaţiilor medii publicate Platts Cargoes FOB MED (Italy) pentru produsele petroliere principale, după caz, a cotaţiilor medii publicate Argus DAF Brest propane-butane mix pentru gazul lichefiat în anul precedent primului an de valabilitate a Metodologiei;

ACb-1 – cota accizelor aplicată efectiv în anul precedent primului an de valabilitate a Metodologiei, în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;

TVAb-1 – cota taxei pe valoarea adăugată aplicată efectiv în anul precedent primului an de valabilitate a Metodologiei, în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;

k – indicele de sporire a eficienţei pentru reducerea costurilor de import şi comercializare cu amănuntul a produselor petroliere. Acest indice este stabilit pentru produsele petroliere principale în mărime de 0,15, pentru gazul lichefiat în mărime de 0,2.

11. Valoarea maximală a marjei comerciale specifice aferente comercializării produselor petroliere în următorii ani, începând cu al doilea an de aplicare a Metodologiei, se ajustează conform formulei:

 

 

unde:

MCSn – marja comercială specifică aferentă comercializării produselor petroliere pentru anul „n”;

IPCMn – indicele preţurilor de consum în Republica Moldova pentru anul „n”;

ΔCVn – raportul dintre rata oficială medie de schimb a monedei naţionale faţă de dolarul SUA în anul „nşi rata oficială medie de schimb în anul precedent.

12. La determinarea apriori (ex-ante) a marjei comerciale specifice pentru anul de referinţă se aplică indicele preţului de consum în Republica Moldova şi rata oficială medie de schimb a monedei naţionale în raport cu dolarul SUA prognozate de Ministerul Economiei, iar la actualizarea la finele anului de referinţă (ex-post) a marjei comerciale specifice se utilizează indicele preţului de consum în Republica Moldova, publicat de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, şi rata oficială medie de schimb a monedei naţionale în raport cu dolarul SUA, publicată de Banca Naţională a Moldovei.

13. Valorile maximale ale marjei comerciale specifice aferente comercializării produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat, calculate conform punctelor 7-12 din prezenta Metodologie, exprimate în monedă naţională la 1 litru de produs petrolier, se stabilesc anual prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţia).

14. Agenţia este în drept să ajusteze pe parcursul anului marja comercială specifică în cazurile de apariţie a unor factori care nu pot fi controlaţi de către participanţii la piaţa produselor petroliere (modificarea legislaţiei, generarea de penurii artificiale pe piaţa naţională şi internaţională a produselor petroliere etc.) şi care duc la modificarea cu mai mult de 5% a marjei comerciale specifice stabilite anterior.

 

IV. APLICAREA PREŢURILOR LA PRODUSELE PETROLIERE

PRINCIPALE ŞI LA GAZUL LICHEFIAT

15. Agenţia, la fiecare 14 zile calendaristice, în ziua de marţi, stabileşte preţurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat şi le publică pe pagina web a Agenţiei până la ora 13.00.

16. Preţurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat se determină de către fiecare agent economic în parte, reieşind din preţurile plafon stabilite de Agenţie, se publică pe paginile web ale acestora şi/sau se afişează pe panourile informative la intrarea pe teritoriul staţiilor de alimentare, intră în vigoare şi se aplică în mod obligatoriu pentru toţi consumatorii, începând cu miercuri, ora 00.01 noaptea.

17. Titularii de licenţă comercializează cu amănuntul produsele petroliere principale şi/sau gazul lichefiat la preţuri cu amănuntul ce nu depăşesc preţurile plafon aprobate şi publicate pe pagina web a Agenţiei. Comercializarea cu amănuntul la preţuri ce depăşesc preţurile plafon stabilite este interzisă.

18. La stabilirea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale, în funcţie de categoria/calitatea produselor petroliere respective, în raport cu cotaţiile Platts Cargoes FOB MED (Italy), sau Platts Cargoes FOB NWE, se aplică coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în următorul tabel.

 

Categoria produsului petrolierCoeficient de multiplicare
Benzina auto Super-98 cu cifra octanica minimum 981,05 × Prem Unl 10 ppm FOB Med/ FOB NWE
Benzina auto Premium-95 cu cifra octanica minimum 951,00 × Prem Unl 10 ppm FOB Med/ FOB NWE
Benzina auto Regular-92 cu cifra octanica de minimum 920,99 × Prem Unl 10 ppm FOB Med/ FOB NWE
Motorina (≤ 10 ppm)1,00 × 10 ppm ULSD FOB Med/ FOB NWE
Motorina (≤ 50 ppm)0,97 × 10 ppm ULSD FOB Med/ FOB NWE

 

19. Preţurile plafon stabilite de Agenţie se referă la categoria produsului petrolier pentru care coeficientul de multiplicare este egal cu 1,00: pentru benzina auto Premium-95 cu cifra octanica de minimum 95 şi pentru motorina (≤ 10 ppm).

20. Întreprinderile care practică activitatea de import şi comercializare cu ridicata şi activitatea de comercializare cu amănuntul sînt obligate să ducă evidenţa separat pe tipuri de produse petroliere a cheltuielilor ce ţin de fiecare din aceste activităţi. Întreprinderile petroliere, care în afara activităţii legate de produsele petroliere practică şi alte activităţi, trebuie să ducă separat evidenţa cheltuielilor ce ţin de activitatea de import şi comercializarea produselor petroliere cu ridicata, activitatea de comercializare a produselor petroliere cu amănuntul şi alte activităţi. În costurile de import şi comercializare a produselor petroliere trebuie să fie incluse doar acelea care nemijlocit ţin de activitatea respectivă.

21. Titularii de licenţă pentru importul şi comercializarea produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat, trimestrial prezintă Agenţiei rapoartele privind preţurile şi cheltuielile medii aferente activităţii desfăşurate, conform formelor prestabilite.