This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.
Cymraeg
Cymraeg
English
English
 
 

Trwy defnyddio ymchwiliad sydyn gallwn ddangos gwasanaethau sy'n agored i Gymru oll.

 
 
BCU University Health Board Web Site
 
National Assembly For Wales Web Site
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Valid CSS!
 
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 
 

Hanes

Cafodd C.A.L.L. ei lansio ym mis Ebrill 1995 i wasanaethu hen Sir Clwyd. Roedd Awdurdod Iechyd Clwyd yn ariannu’r gwasanaeth fel prosiect peilot dwy flynedd. Datblygodd o wasanaeth ag oriau agor cyfyngedig iawn i un 365 diwrnod y flwyddyn, ar sail yr anghenion mae defnyddwyr y gwasanaeth wedi’u mynegi.

Roedd defnyddwyr gwasanaeth yng Ngogledd Orllewin Cymru wedi bod yn gofyn am yr un fath o linell gymorth. Pan unodd Awdurdodau Iechyd Clwyd a Gwynedd i ffurfio Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru penderfynwyd ymestyn y dalgylch i gwmpasu Gogledd Cymru i gyd. Rhyw flwyddyn yn ddiweddarach cafodd y gwasanaeth ei gomisiynu gan Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd GIG Powys i ddarparu’r gwasanaeth llinell gymorth yn ei hardal drwyddi draw.

Mae dwy ran i’r gwasanaeth mae CALL yn ei ddarparu. I ddechrau bydd y galwr yn cael cynnig cymorth emosiynol trwy wrando a chaniatáu iddo/iddi fynegi ei deimladau/theimladau mewn perthynas ag unrhyw argyfwng neu sefyllfa. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth gwybodaeth lle gallwn ddefnyddio’r gronfa ddata i ddarparu manylion cysylltu ar gyfer asiantaethau, statudol a gwirfoddol, sy’n lleol i’r galwr. Hefyd mae llenyddiaeth am ddim yn cael ei darparu am amrywiaeth o symptomau, problemau iechyd meddwl a’r gwasanaethau bydd asiantaethau penodol yn eu darparu.

Ers mis Mai 2001 mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi darparu’r arian i ymestyn y gwasanaeth i bob rhan o Gymru. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnig cartref i’r gwasanaeth ac yn cyflogi’r staff.

Â’r ariannu mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei ddarparu rydym nawr yn gallu gweithredu 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos. Mae’r gwasanaeth hefyd yn gweithredu gwasanaeth negeseuon testun fel bod defnyddwyr ffonau symudol yn gallu anfon neges destun a derbyn gwybodaeth ar ffurf neges destun yn syth i’w ffonau symudol.

Mae gwefan y llinell gymorth wedi cael ei ddatblygu hefyd a bellach gall y rheiny sy’n ymweld â’r wefan chwilio am asiantaethau yn eu hardaloedd lleol ac e-bostio unrhyw ddiweddariadau am asiantaethau byddan nhw’n dod ar eu traws. Mae holiadur ar y wefan fel bod unrhyw un sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth llinell gymorth yn gallu gwneud sylw, yn ddienw, am eu canfyddiad o’r gwasanaeth. Dyma adborth gwerthfawr sy’n caniatáu i ni ddatblygu a gwella ymhellach y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.

Janet Roberts
Rheolwr y Gwasanaeth


 
24 September 2018 Accessibility Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Login