background image

 

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

UPUTSTVO ZA PACIJENT

UPUTSTVO ZA PACIJEN

UPUTSTVO ZA PACIJE

 

 LUNATA

LUNAT

LUNA

LUN

  

5 mg 

5 mg

5 m

 

10 mg 

10 mg

10 m

10 

 

film tableta

film tablet

film table

film tabl

 

zolpidem 
 

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo 
-  Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate 
-  Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu 
-  Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može 
da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima 

-  Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primjetite neželjena dejstva koje ovdje 
nisu navedena, molimo Vas recite to Vašem ljekaru ili farmaceutu.  
 
Uputstvo sadrži:

Uputstvo sadrži

Uputstvo sadrž

Uputstvo sadr

 

1.

 

Šta je Lunata i za šta se koristi 

2.

 

Prije nego počnete uzimati Lunata  

3.

 

Kako uzimati Lunata  

4.

 

Moguća neželjena djelovanja 

5.

 

Kako čuvati Lunata  

6.

 

Dodatne informacije 

 
 
1. ŠTA JE 

1. ŠTA JE

1. ŠTA J

1. ŠTA 

LUNATA 

LUNATA

LUNAT

LUNA

I ZA ŠTA SE KORISTI

I ZA ŠTA SE KORIST

I ZA ŠTA SE KORIS

I ZA ŠTA SE KORI

 

 
Naziv lijeka je Lunata. Tablete dolaze u dvije jačine: Lunata 5 mg tablete i Lunata 10 mg tablete. 
Zolpidem  tartarat  je  aktivna  supstanca  ovog  lijeka  i  pripada  grupi  lijekova  koji  se  nazivaju  hipnotici. 
Djeluje  na  Vaš  mozak  tako  što  Vam  pomaže  da  zaspite.  Lunata  se  upotrebljava  za  privremene  
probleme sa spavanjem koji Vam prouzrokuju ozbiljan problem ili se odražavaju na Vaš svakodnevni 
život. 
Lunata se upotrebljava kod sljedećih problema sa spavanjem:   
  problem da zaspite, 
  buđenje u toku noći i 
  buđenje/veoma rano ustajanje. 
Lunata  nije  namijenjena  za  svakodnevnu  upotrebu  tokom  dužeg  perioda.  Posavjetujte  se  sa  svojim 
ljekarem ukoliko ukoliko imate bilo kakve nedoumice. 
 
 
2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE 

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMAT

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMA

LUNATU

LUNAT

LUNA

LUN

 

 
Nemojte uzimati lijek 

Nemojte uzimati lijek

Nemojte uzimati lije

Nemojte uzimati lij

Lunata, 

Lunata,

Lunata

Lunat

ako

ak

a

 

ste  alergični  (preosjetljivi)  na  zolpidem  tartarat  ili  na  bilo  koji  drugi  sastojak  lijeka  (pogledati 

odjeljak 6). Znaci alergijske reakcije su: osip, poteškoće sa disanjem ili gutanjem, oticanje usana, lica, 
grla ili jezika, 
 

imate problema sa disanjem (ozbiljna respiratorna insuficijencija), 

 

imate ozbiljno oboljenje jetre, 

 

imate kratkotrajne prekide  disanja dok spavate (sindrom apnee prilikom spavanja), 

 

imate bolest koju karakteriše pretjerani zamor mišića (miastenija gravis) 

 

imate mentalnu bolest (psihozu) i 

 

ste mlađi od 18 godina. 

 
Ukoliko pacijent smatra da se nešto od navedenog odnosi na njega, ne treba da uzima Lunata tablete. 
Treba se posavjetovati sa ljekarom i pridržavati se dobijenih uputstava i savjeta. 
 
Budite oprezni sa lijekom 

Budite oprezni sa lijekom

Budite oprezni sa lijeko

Budite oprezni sa lijek

Lunata:

Lunata

Lunat

Luna

 

  ukoliko ste nekada zloupotrebljavali alkohol ili droge, 
  ukoliko imate problema sa jetrom, 
  ukoliko ste bili u depresiji ili ste imali druge mentalne bolesti u prošlosti, 
  ukoliko ste nedavno uzimali Lunata tablete ili slične lijekove duže od četiri sedmice i 
  ukoliko ste stariji od 65 godina. 

background image

 

Ukoliko  niste  sigurni  da  se  nešto  od  gorenavedenog  odnosi  na  Vas,  prije  uzimanja  lijeka  Lunata, 
posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.   
 
Uzimanje drugih lijekova sa lijekom 

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom

Uzimanje drugih lijekova sa lijeko

Uzimanje drugih lijekova sa lijek

Lunata

Lunat

Luna

Lun

 

Molimo  Vas  da  obavijestite  svog  ljekara  ili  farmaceuta  o  svim  lijekovima  koje  uzimate  ili  koje  ste 
nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. 
Recite svom ljekaru ako uzimate neke od navedenih lijekova:

Recite svom ljekaru ako uzimate neke od navedenih lijekova

Recite svom ljekaru ako uzimate neke od navedenih lijekov

Recite svom ljekaru ako uzimate neke od navedenih lijeko

 

Istovremena

Istovremen

Istovreme

Istovrem

  primjena  zolpidema  sa  sljedećim  lijekovima  može  povećati 

primjena  zolpidema  sa  sljedećim  lijekovima  može  povećati

primjena  zolpidema  sa  sljedećim  lijekovima  može  povećat

primjena  zolpidema  sa  sljedećim  lijekovima  može  poveća

pospanost

pospanos

pospano

pospan

  i  smanjiti 

i  smanjiti

i  smanjit

i  smanji

psihomotoričke  funkcije  dan  nakon  uzimanja  lijeka,  što  uključuje  i  smanjenu  sposobnost  upravljanja 

psihomotoričke  funkcije  dan  nakon  uzimanja  lijeka,  što  uključuje  i  smanjenu  sposobnost  upravljanja

psihomotoričke  funkcije  dan  nakon  uzimanja  lijeka,  što  uključuje  i  smanjenu  sposobnost  upravljanj

psihomotoričke  funkcije  dan  nakon  uzimanja  lijeka,  što  uključuje  i  smanjenu  sposobnost  upravljan
vozilom

vozilo

vozil

vozi

  lijekovi za liječenje nekih mentalnih poremećaja (antipsihotici), 
  lijekovi za liječenje tegoba sa spavanjem (hipnotici), 

  lijekovi za smirenje ili smanjenje tjeskobe, 

  lijekovi za liječenje depresije, 

  lijekovi za liječenje umjerene do teške boli (narkotički analgetici), 
  lijekovi za liječenje epilepsije, 

  lijekovi koji se koriste za anesteziju, 

  lijekovi za smirenje, smanjenje napetosti ili lijekovi za nesanicu, 

  lijekovi  za  liječenje  peludne  groznice,  osipa  ili  drugih  alergija  koji  mogu  izazvati  pospanost 
(sedativni antihistaminici)  
 
Tokom  liječenja  zolpidemom  u  kombinaciji  s  antidepresivima,  uključujući  bupropion,  dezipramin, 
fluoksetin, sertralin i venlafaksin, može se dogoditi da vidite stvari koje nisu stvarne (halucinacije)  
Ne preporučuje se uzimati zolpidem s fluvoksaminom ni ciprofloksacinom. 
 
Upotreba  sljedećih  lijekova  može  povećati  vjerovatnoću  za  nastanak  neželjenih  dejstava  prilikom 
upotrebe  lijeka  Lunata.  Da  bi  se  smanjila  vjerovatnoća  za  nastanak  neželjenih  dejstava  Vaš  ljekar 
može odlučiti da Vam snizi dozu lijeka Lunata, ukoliko upotrebljavate:  
  neke antibiotike (klaritromicin, eritromicin), 
  neke lijekove za liječenje gljivičnih infekcija (ketokonazol, itrakonazol) i 
  ritonavir (proteaza-inhibitor) za liječenje HIVinfekcije. 
 
Neki od sljedećih lijekova mogu smanjiti dejstvo lijeka Lunata: 
  neki lijekovi za liječenje epilepsije, kao što su karbamazepin, fenobarbital ili fenitoin, 
  rifampicin (antibiotik) za liječenje infekcija i 
  kantarion (biljni lijek), kod promjenljivog raspoloženja i depresije. 
 
Uzimanje hrane i pića sa lijekom 

Uzimanje hrane i pića sa lijekom

Uzimanje hrane i pića sa lijeko

Uzimanje hrane i pića sa lijek

Lunata 

Lunata

Lunat

Luna

 

Nemojte  konzumirati  alkohol  dok  upotrebljavate  lijek  Lunata.  Alkohol  može  povećati  dejstvo  lijeka  
Lunata  i  uspavati  Vas  toliko  duboko  da  može  dovesti  do  poremećaja  disanja  ili  Vam  može  otežati 
hodanje. 
 
Trudnoća i dojenje

Trudnoća i dojenj

Trudnoća i dojen

Trudnoća i doje

 

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek! 
Upotreba lijeka Lunata u toku trudnoće može naškoditi Vašem djetetu.  
Lunata  se  ne  smije  koristiti  u  toku  dojenja,  budući  da  mala  količina  ovog  lijeka  prelazi  u  majčino 
mlijeko. 
 
Upravljanje

Upravljanj

Upravljan

Upravlja

 vozilima i mašinama

vozilima i mašinam

vozilima i mašina

vozilima i mašin

 

Trigonik,  lijek  sa  snažnim  uticajem  na  psihofizičke  sposobnosti  (zabrana  upravljanja  motornim 
vozilima i mašinama).  
Lunata  značajno  utiče  na  sposobnost  upravljanja  vozilima  i  mašinama,  primjerice  dovodi  do  pojava 
poput “vožnje u snu”. Morate biti svjesni da dan nakon uzimanja lijeka Lunata (kao i drugih hipnotičkih 
lijekova): 
 

možete osjećati omamljenost, pospanost, omaglicu ili zbunjenost; 

 

možda će Vam biti potrebno duže vrijeme za donošenje brzih odluka; 

 

vid Vam može biti zamagljen ili možete vidjeti duplo; 

 

Vaše nivo budnosti može biti smanjeno. 

 
Kako  bi  se  rizik  od  navedenih  efekata  sveo  na  najmanju  moguću  mjeru,  preporučuje  se  da  između 
uzimanja  zolpidema  i  upravljanja  vozilom,  rada  sa  mašinama  i  rada  na  visinama  prođe  najmanje  8 

background image

 

sati.  
Nemojte  piti  alkohol  niti  uzimati  druge  psihoaktivne  supstance  dok  uzimate  lijek  Lunata  jer  to  može 
pojačati gore navedene efekte. 
 
Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek 

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lije

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lij

Lunata

Lunat

Luna

Lun

 

Lunata sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego 
što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom. 
 
 
3. KAKO UZIMATI LIJEK 

3. KAKO UZIMATI LIJEK

3. KAKO UZIMATI LIJE

3. KAKO UZIMATI LIJ

LUNATA

LUNAT

LUNA

LUN

 

 

Uvijek uzimajte Lunatu onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se sa 
ljekarom ili farmaceutom. 
 
Primjena ovog lijeka 

Primjena ovog lijeka

Primjena ovog lijek

Primjena ovog lije

 

 

Lijek se uzima oralno. 

 

Tabletu progutajte cijelu, sa vodom.  

 
Preporučena  doza  tokom  24  sata  je  10  mg  lijeka  Lunata.  Nekim  pacijentima  može  se  
propisati i niža doza. Lunatu treba uzeti: 

odjednom 

neposredno prije odlaska na spavanje 

 
Pobrinite  se  da  između  uzimanja  ovoga  lijeka  i  izvođenja  aktivnosti  koje  zahtijevaju  budnost  prođe 
najmanje 8 sati. 
 
Ne smijete uzeti više od 10 mg lijeka unutar 24 sata. 
 
Uobičajeno trajanje terapije sa Lunata tabletama je od dva dana do četiri sedmice. 
 
Odrasli

Odrasl

Odras

Odra

 

Uobičajena doza je jedna tableta Lunate od 10 mg, neposredno prije spavanja.  
 
Stariji

Starij

Stari

Star  
Uobičajena doza je jedna tableta Lunate od 5 mg, neposredno prije spavanja. 
 
 
Pacijenti koji imaju probleme sa jetrom 

Pacijenti koji imaju probleme sa jetrom

Pacijenti koji imaju probleme sa jetro

Pacijenti koji imaju probleme sa jetr

 

Uobičajena  početna  doza  je  jedna  tableta  Lunate  od  5  mg,  neposredno  prije  spavanja.  Vaš  ljekar 
može odlučiti da poveća ovu dozu na jednu tabletu Lunate od 10 mg, ako dobro podnosite ovaj lijek. 
 
Djeca i adolescenti

Djeca i adolescent

Djeca i adolescen

Djeca i adolesce

 

Lijek Lunata ne bi trebalo da koriste mlađi od 18 godina. 
 

Ako uzmete više lijeka Lunata nego što treba

Ako uzmete više lijeka Lunata nego što treb

Ako uzmete više lijeka Lunata nego što tre

Ako uzmete više lijeka Lunata nego što tr

 

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Lunata nego što je trebalo, odmah obavijestite svog ljekara ili idite 
do  najbliže  zdravstvene  ustanove.  Ponesite  sa  sobom  i  kutiju  lijeka  da  bi  ljekar  znao  šta  ste  uzeli. 
Simptomi predoziranja lijekom Lunata su: osjećaj ošamućenosti, zbunjenosti, dubok san i mogući pad 
u komu koja može biti fatalna. 
 

Ako ste zaboravili uzeti lijek Lunata

Ako ste zaboravili uzeti lijek Lunat

Ako ste zaboravili uzeti lijek Luna

Ako ste zaboravili uzeti lijek Lun

 

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka! 
Lijek Lunatase uzima samo prije spavanja. Ako ste propustili dozu, ne smijete da uzmete tablete u bilo 
koje doba dana, zato što ćete biti pospani, ošamućeni i zbunjeni tokom cijelog dana. Nemojte uzimati 
duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu. 
 

Ako pre

Ako pr

Ako p

Ako 

stanete uzimati lijek Lunata

stanete uzimati lijek Lunat

stanete uzimati lijek Luna

stanete uzimati lijek Lun

 

Strogo se pridržavajte uputstava ljekara. Liječenje ne smijete prekidati bez prethodne konsultacije sa 
ljekarem. On će Vam postepeno smanjiti dozu sve dok Vam u potpunosti ne prekine terapiju. 
Ako naglo prestanete da uzimate lijek Lunatu, mogu Vam se vratiti problemi sa spavanjem ili se mogu 
javiti apstinencijalni simptomi.  

background image

 

 
Ukoliko Vam se jave neki od sljedećih simptoma, odmah se obratite ljekaru: 
  osjećaj napetosti, drhtavica, razdražljivost ili zbunjenost, 

  glavobolja, 

  osjećaj ubrzanog rada srca ili osjećaj lupanja srca (palpitacije), 

  noćne more, gledanje i slušanje stvari koje ne postoje, nisu realne (halucinacije), 

  preosjetljivost na sunce, buku ili dodir, 

  ležeran pogled na realnost, 

  osjećaj udaljenosti od sopstevnog tijela ili osjećaj kao da ste marioneta, 

  bockanje i trnci u rukama i stopalima, 

  bolovi u mišićima, 

  stomačni problemi i 

  vraćanje problema sa spavanjem, ali u težem obliku. 

U rijetkim slučajevima se mogu javiti i epileptički napadi. 
 
U  slučaju  bilo  kakvih  nejasnoća  ili  pitanja  u  vezi  s  primjenom  lijeka  Lunata,  obratite  se  svom  ljekaru  ili 
farmaceutu. 
 
 
4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJ

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVAN

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVA

 

 
Kao i svi drugi lijekovi, Lunata može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.  
 
Prestanite sa uzimanjem lijeka Lunata i odmah se obratite svom ljekaru ili idite u najbližu zdravstvenu 

Prestanite sa uzimanjem lijeka Lunata i odmah se obratite svom ljekaru ili idite u najbližu zdravstvenu

Prestanite sa uzimanjem lijeka Lunata i odmah se obratite svom ljekaru ili idite u najbližu zdravstven

Prestanite sa uzimanjem lijeka Lunata i odmah se obratite svom ljekaru ili idite u najbližu zdravstve
ustanovu, ako:

ustanovu, ako

ustanovu, ak

ustanovu, a

 

  imate  alergijsku  reakciju.  Simptomi  alergijske  reakcije  su:  osip,  problemi  sa  gutanjem  i  disanjem, 

oticanje usana, lica, jezika ili grla. 
 
Ukoliko se pojavi bilo koje od sljedećih neželjenih dejstava

Ukoliko se pojavi bilo koje od sljedećih neželjenih dejstav

Ukoliko se pojavi bilo koje od sljedećih neželjenih dejsta

Ukoliko se pojavi bilo koje od sljedećih neželjenih dejst

, odmah se obratite ljekaru:

, odmah se obratite ljekaru

, odmah se obratite ljekar

, odmah se obratite ljeka

 

 
Česta neželjena dejstva 

Česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstv

Česta neželjena dejst

(javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika, ali kod  više od jednog 

na 100 korisnika): 
  gubitak pamćenja (amnezija) i čudno ponašanje dok uzimate lijek Lunata. Veća je vjerovatnoća da 
će se ovakvo dejstvo pojaviti nekoliko sati nakon uzimanja lijeka. Ako nakon uzimanja lijeka spavate 
sedam do osam sati, manja je vjerovatnoća da će doći do ovakvih problema, 
  pogoršanje problema sa spavanjem, nakon uzimanja lijeka,  
  gledanje i slušanje stvari koje ne postoje, nisu realne (halucinacije). 
 
Manje  česta  neželjena  dejstva 

Manje  česta  neželjena  dejstva

Manje  česta  neželjena  dejstv

Manje  česta  neželjena  dejst

(javljaju  se  kod  manje  od  jednog  na  100  korisnika,  ali  kod  više  od 

jednog na 1.000 korisnika):  
  zamagljen ili dupli vid. 
 
Učestalost nepoznata

Učestalost nepoznat

Učestalost nepozna

Učestalost nepozn

 (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka): 

  smanjena svijest za okolni svijet, 
  padovi, posebno kod starijih pacijenata. 
 
Vožnja tokom sna i slično ponašanje

Vožnja tokom sna i slično ponašanj

Vožnja tokom sna i slično ponašan

Vožnja tokom sna i slično ponaša

 

Zabilježeni su slučajevi kada supacijenti, nakon uzimanja tableta za spavanje, u toku noći radili neke 
stvari kojih se ujutro nisu sjećali. 
Na primjer: hodanje u snu (mjesečarenje), vožnja u snu ili seksualna aktivnost. Alkohol i neki lijekovi 
za liječenje depresije ili uznemirenosti mogu da povećaju rizik od pojave ovih neželjenih dejstava. 
 
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako primijetite da neka od sledećih neželjenih dejstava postaju 

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako primijetite da neka od sledećih neželjenih dejstava postaju

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako primijetite da neka od sledećih neželjenih dejstava postaj

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako primijetite da neka od sledećih neželjenih dejstava posta
ozbiljna ili traju duže od nekoliko dana:

ozbiljna ili traju duže od nekoliko dana

ozbiljna ili traju duže od nekoliko dan

ozbiljna ili traju duže od nekoliko da

 

 
Česta neželjena dejstva 

Česta neželjena dejstva

Česta neželjena dejstv

Česta neželjena dejst

(javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika, ali kod  više od jednog 

na 100 korisnika): 
  proliv, 
  osjećaj mučnine ili povraćanje, 
  bol u stomaku, 
  respiratorne infekcije, 

background image

 

  glavobolja; zamor ili nemir, 
  noćne more. 
 
Manje  česta  neželjena  dejstva 

Manje  česta  neželjena  dejstva

Manje  česta  neželjena  dejstv

Manje  česta  neželjena  dejst

(javljaju  se  kod  manje  od  jednog  na  100  korisnika,  ali  kod  više  od 

jednog na 1.000 korisnika):  
  osjećaj zbunjenosti ili uznemirenosti. 
 
Učestalost nepoznata

Učestalost nepoznat

Učestalost nepozna

Učestalost nepozn

 (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka): 

  svrab ili osip kože, 

  prekomjerno znojenje, 

  sporije disanje (respiratorna depresija), 

  slabost mišića, 

  osjećaj uznemirenosti, agresija, bijes ili neuobičajeno ponašanje, 

  depresija, 

  umišljanje stvari koje nisu istina (deluzija), 
  poremećaj seksualne želje (poremećaj libida), 

  promjena jetrenih enzima (može se vidjeti u rezultatima krvi), 

  promjene u načinu hoda, 

  slabije dejstvo lijeka Lunata u odnosu na uobičajeno dejstvo. 
 
Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta!  
 
 
5. KAKO ČUVATI LIJEK 

5. KAKO ČUVATI LIJEK

5. KAKO ČUVATI LIJE

5. KAKO ČUVATI LIJ

LUNATA

LUNAT

LUNA

LUN

 

 
Lunatu morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. 
Lunata se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi se 
na zadnji dan tog mjeseca.  
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25 °C.  
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je 
pitati farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva 
okolina. 
 
 
6.   DODATNE INFORMACIJE

6.   DODATNE INFORMACIJ

6.   DODATNE INFORMACI

6.   DODATNE INFORMAC

 

 
Šta 

Šta

Št

Š

Lunata sadrži

Lunata sadrž

Lunata sadr

Lunata sad

 

  Aktivna supstanca je zolpidem. Film tablete dostupne su u dvije doze: 
Jedna film tableta sadrži 5 mg zolpidem tartarata. 
Jedna film tableta sadrži 10 mg zolpidem tartarata. 
  Pomoćne supstance su:  

Jezgro  tablete:  laktoza  monohidrat;  mikrokristalna  celuloza;  natrijum  skrob  glikolat;  hipromeloza, 
magnezijum-stearat. 
Film  obloga:  (5  mg  tablete):  sepisperse,  suvi,  ružičasti:  hipromeloza;  mikrokristalna  celuloza;  titan-
dioksid; crveni gvožđe-oksid 
Film obloga: (10 mg tablete): opadraj, bijeli: hipromeloza; makrogol 400; titan-dioksid. 
 
Kako 

Kako

Kak

Ka

Lunata

Lunat

Luna

Lun

 izgleda i sadržaj pakovanja

izgleda i sadržaj pakovanj

izgleda i sadržaj pakovan

izgleda i sadržaj pakova

 

Lunata 5 mg film tablete su crveno pink, okrugle, bikonveksne film tablete bez prelomne crte. 
Lunata 10 mg film tablete  su  bijele, okrugle, bikonveksne film tablete sa prelomnom crtom na jednoj 
strani. 
10 tableta od 5 mg ili 10 mg u blisteru, u kutiji. 
20 tableta od 5 mg ili 10 mg u blisteru, u kutiji. 
 
Režim izdavanja lijeka

Režim izdavanja lijek

Režim izdavanja lije

Režim izdavanja lij

 

Lijek se izdaje uz ljekarski recept. 
 
 
 
 

background image

 

Proizvo

roizv

roiz

roi

đač 

Alkaloid AD Skopje 
Bul. Aleksandar Makedonski 12   

 

 

1000 Skopje, Republika Makedonija 

 

tel.  +389 2 3104 000 
fax. +389 2 3104 021 
www.alkaloid.com.mk 
 
Proizvo

roizv

roiz

roi

đač gotovog

gotovo

gotov

goto

 lijeka

lijek

lije

lij

 

Alkaloid AD Skopje 
Bul. Aleksandar Makedonski 12   

 

 

1000 Skopje, Republika Makedonija 

 

tel.  +389 2 3104 000 
fax. +389 2 3104 021 
www.alkaloid.com.mk 
 
Nositelj

Nositel

Nosite

Nosit

 dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka 

dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka

dozvole za stavljanje u promet gotovog lijek

dozvole za stavljanje u promet gotovog lije

 

Alkaloid d.o.o. Sarajevo 
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo 
Bosna i Hercegovina 
 
Broj i datum rješenja

Broj i datum rješenj

Broj i datum rješen

Broj i datum rješe

 

 Lunata, 10 x 5 mg, film tableta.  

04-07.10-3804/13 od 04.12.2013. 

 Lunata, 20 x 5 mg, film tableta.  

04-07.10-3801/13 od 04.12.2013. 

 Lunata, 10 x 10 mg, film tableta. 

04-07.10-3803/13 od 04.12.2013. 

 Lunata, 20 x 10 mg, film tableta. 

04-07.10-3802/13 od 04.12.2013. 

 

Datum revizije uput

Datum revizije upu

Datum revizije up

Datum revizije u

stva

stv

st

s

 

24.11.2014.godine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkaloid d.o.o. Sarajevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odgovorna osoba za registracije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mr.ph.spec. Adis Hodžić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________