СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ЗА ИНОВАЦИИ И ФИНАНСИРАНЕ

SEE – IFA NETWORK

11.03.2009 – 31.12.2011

  • Проектът “SEE IFA Network” обединява 11 партньори от десет страни – Австрия, Италия, България, Хърватска,Гърция, Унгария, Романия Сърбия и Македония (догонващи страни на различни етапи от своя европейски процес)
  • Водещ партньор и Главен Координатор – Австрия, AWS, Austria Wirtschaftsservice GmbH

Фондация Евро – Перспективи (ФЕП) е

www.europerspectives.org info@europerspectives.org

Българска организация със статут на “Public Equivalent Body” – (Директива 18/2004, 1л.1) нов тип институционална структура с капацитет за работа в подкрепа на публичния интерес, с амбиция за развитие като неутрален форум за насърчаване на сътрудничеството между България и страните от Юго-Източна Европа

Публични структури (Университети, регионални власти, бизнес-центрове) и частни лица и сдружения основаха организацията с цел да разширят влиянието и приложението на принципите на устойчивото развитие в региона

ФЕП се ръководи от идеологията, принципите и работните методи на регионалните мрежи, които с успех мобилизират

ресурси – човешки и финансови, за намаляване на различията в развитието на Европа.

Основна цел на проекта:

Укрепване на капацитета на организациите – партньори за ефективно предоставяне на подкрепа на МСП в областта на иновациите и трансфера на технологии чрез изграждане на европейска платформа за трансфер на знания и умения и чрез осъществяване на конкретни съвместни инициативи.

Специфични цели:

  • Идентифициране на нужди и дефицити -95% от МСП са изправени пред сериозни структурни проблеми;
  • Усъвършенстване на каналите за обмен и трансфер на знания и умения чрез анализ на съществуващите инструменти и чрез идентифициране или разработване на преносими елементи;
  • Укрепване на съществуващата бизнес среда чрез създаване на нови възможности за финансиране и чрез изграждане на Патентен и Лицензен Фонд;
  • Създаване на Иновационни & Финансови Агенции, притежаващи адекватно портофолио за подкрепа на иновативни и технологични дейности
  • Усъвършенстване на капацитета на местните актьори и експерти чрез консултантски дейности, обучение, обмен на готови схеми и специалисти


Методологичен подход & Инструменти

Анализи – национални изследвания, идентифициране на “добри практики”, на техники за “добро управление”, на административен капацитет, на адекватно портофолио на агенциите
Оценка – в контекст на качествени и количествени критерии, препоръки и корективни мерки
Прототипи – разработване на нов финансов инструмент & регулации, оперативни структури, набиране на финансови средства, селекция на пилотни структури
Стартиране на пилотна фаза – разработване на бизнес планове, ръководства & наръчници, маркетингови проучвания , разработване на адекватно портофолио за финансовите институции
Консултиране – на стартиращи финансови институции, интензивно обучение

Национална подкрепа – създаване на Национална Група за подкрепа с цел гарантиране на устойчивост на постигнатите резултати


ИНСТРУМЕНТИ & ФОНД
ИНСТРУМЕНТИ – Разработване на финансови инструменти в подкрепа на иновативни практики и внедряване на нови технологии от МСП – управление на знанието, улесняване на достъп до финансиране, разработване на нови финансови регулации
ФОНД – Създаване на Трансграничен Фонд за Патенти и Лицензи – разработаване на примерна законова рамка, на адекватно портофолио, анализ на основните “потребители”, интегриране на частния сектор в пилотна фаза


АГЕНЦИЯТА
Създаване на Агенция за Иновации и Финансиране – концепция и приложението й, програми и инструменти, обучение