org.infinispan.distexec.mapreduce.spi

Interface MapReduceTaskLifecycle