org.infinispan.distexec

Enum DistributedTaskExecutionPolicy