سالم خوب هستی

.هي علی هستن

.حال شوا خوب است

.ی پارسی است ايي يك گسارٍ

.ايراى سرزهيٌی زيباست

.كٌين ها در ايراى زًدگی هی