سلام خوب هستی

هي علی هستن.

حال شوا خوب است.

ايي يك گسار ٍی پارسی است.

ايراى سرزهيٌی زيباست.

ها در ايراى زًدگی ه یكٌين.