340

8. funkční období

340

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu

s ratifikací Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 10. listopadu 2010)

2012

Návrh usnesení

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací Třetího dodatkového protokolu

k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 10. listopadu 2010).

P ř e d k l á d a c í ] p r á v a p r o P a r l a m e n t

V rámci Rady Evropy by l dne 10. listopadu 010 ve Štrasburku sMednán a otevřen k podpisu Třetí dodatkovê protokol k Evropské úmluvě o vydávání (dále Men ÄTřetí dodatkovê protokol³ , kterê ve v]ta]ích me]i svêmi smluvními stranami upravuMe institut ]Mednoduãeného vydávání (e[tradice) . Třetí dodatkovê protokol Me podle svého þl. 1 otevřen k podpisu vãem þlenskêm státĤm 5ady Evropy, které Msou smluvní stranou Evropské úmluvy o vydávání nebo Mi podepsaly, ale dosud neratifikovaly. Podpisem a ratifikací Třetího dodatkového protokolu ]íská Česká republika k vnitrostátní právní úpravě († trestního řádu rovněå me]inárodněprávní ]áklad pro ]Mednoduãené vydávání ve v]tahu ke smluvním stranám Evropské úmluvy o vydávání, které neMsou þlenskêmi státy Evropské unie, coå vêra]ně ]efektivní a urychlí postup pro vydávání ve vztahu k těmto státĤm S tím bude spoMeno téå sníåení administrativní ]átěåe a nákladĤ, které ]eMména pokud Mde o překlady e[tradiþních materiálĤ bêvaMí ]naþné. 2bdobná úprava byla přiMata v rámci Evropské unie v podob ě Òmluvy, vypracované na ]ákladě þlánku .. Smlouvy o Evropské unii, o ]Mednoduãeném postupu vydávání me]i þlenskêmi státy Evropské unie (%rusel, 10. bře]na 1, dále Men ÄÒmluva o ]Mednoduãeném postupu vydávání me]i þlenskêmi státy Evropské unie³ , která byla nahra]ena rámcovêm ro]hodnutím 5ady Evropské unie ]e dne 1. þervna 00, o evropském ]atêkacím ro]ka]u a o postupech předávání me]i þlenskêmi státy (dále Men Ärámcové ro]hodnutí o evropském ]atêkacím ro]ka]u³ . -ak Me konstatováno v dĤvodové ]právě ke Třetímu dodatkovému protokolu, pro postupy upravené v tomto Třetím dodatkovém protokolu byly inspirací právě postupy ]akotvené v Òmluvě o ]Mednoduãeném postupu vydávání me]i þlenskêmi státy Evropské unie. 1ěkteré ] budoucích smluvních stran Třetího dodatkového protokolu, vþetně České republiky, Msou souþasně vá]ány i rámcovêm ro]hodnutím o evropském ]atêkacím ro]ka]u me]i těmito státy se Evropská úmluva o vydávání, a tedy ani Třetí dodatkovê protokol neuplatní (srov. þl. Evropské úmluvy o vydávání, þl. 1 odst. Třetího dodatkového protokolu a þl. 1 rámcového ro]hodnutí o evropském ]atêkacím ro]ka]u, Makoå i prohláãení Mednotlivêch þlenskêch státĤ Evropské unie k þl. Evropské úmluvy o vydávání . Pouåitím ]Mednoduãeného postupu vydávání podle Třetího dodatkového protokolu není niMak dotþeno právo odmítnout vydání obþana České republiky ve smyslu þl. Evropské úmluvy o vydávání a případně Minêch me]inárodněprávních instrumentĤ. Obsah Třetího dodatkového protokolu Me následuMící Čl. 1 stanov í obecnê ]áva]ek vydávat ve ]Mednoduãeném postupu, pokud vydávaná osoba se svêm vydáním souhlasí a ]ároveĖ s tím souhlasí i doåádaná strana. Čl. upravuMe ]aháMení ří]ení o ]Mednoduãeném vydávání, ]eMména vêþet informací, které Msou ne]bytné pro přiMetí ro]hodnutí o ]Mednoduãeném vydání. Těmito informacemi Msou totoånost hledané osoby, vþetně MeMího nebo MeMích obþanství, orJán åádaMící o ]atþení osoby, e[istence ]atêkacího ro]ka]u nebo Miného dokumentu se steMnêm úþinkem >obdobně v þl. 1 odst. písm. a Evropské úmluvy o vydávání@, povaha a právní kvalifikace trestného þinu, informace o promlþení nebo Meho přeruãení, detailní popis skutku, následky trestného þinu, pokud Me to moåné, a v případě vydání k vêkonu trestu odnětí svobody téå informace o případném vynesení ro]sudku v nepřítomnosti. Pokud Msou poskytnuté informace

2

povaåovány ]a nedostateþné, l]e si vyåádat dodatkové informace. =Mednoduãené vydání se pouåiMe i v případě, åe Miå byla podána e[tradiþní åádost ve smyslu þl. 1 Evropské úmluvy o vydávání, pokud vydávaná osoba vysloví souhlas se svêm vydáním následně. Čl. ]ava]uMe smluvní strany informovat osobu, která byla v]ata do předběåné va]by podle þl. 1 Evropské úmluvy o vydávání, o åádosti o MeMí vydání a o moånosti ]Mednoduãeného vydání. Čl. upravuMe postup při vyslovení souhlasu osoby se svêm vydáním a případné v]dání se práva na uplatnění ]ásady speciality. Souhlas, případně v]dání se ]ásady speciality, musí bêt uþiněn před přísluãnêm Mustiþním orJánem doåádané strany v soul du s MeMími právními předpisy tak, aby bylo ]řeMmé, åe osoba Mednala dobrovolně a s plnêm vědomím právních následkĤ. 9yslovením souhlasu se svêm vydáním tak ]ároveĖ osoba vyslovuMe úmysl bêt přítomna na ú]emí doåaduMící strany a úþastnit se trestního ří]ení, popřípadě vykonat trest be] obav, åe bude v doåaduMícím státě pronásledována, popřípadě vystavena váåné úMmě, coå implikuMe, åe v případě podané åádosti o me]inárodní ochranu pominul dĤvod pro podání této åádosti, a ci]inec by měl svou åádost o udělení me]inárodní ochrany v]ít ]pět v opaþném případě o ní bude muset přísluãnê správní orJán ro]hodovat, při svém ro]hodování vãak ve]me v pota] souhlas ci]ince se svêm vydáním, Mde- li o vydání do ]emě pĤvodu. Osoba má dále dle odstavce právo na právního ]ástupce, a téå na pomoc tlumoþníka, pokud Me to ne]bytné. 2dstavec 5 umoåĖuMe smluvním stranám uþinit prohláãení, na ]ákladě kterého l]e souhlas vydávané osoby odvolat, Minak se Mednou vyslovenê souhlas povaåuMe ]a neodvolatelnê. %ylo- li takové prohláãení uþiněno, l]e souhlas odvolat před přiMetím koneþného ro]hodnutí o ]Mednoduãeném vydání, přiþemå doba me]i o]námením souhlasu a Meho odvoláním se nebere v úvahu, pokud Mde o lhĤty uvedené v þl. 1 odst. Evropské úmluvy o vydávání. 9êãe uvedené se v]tahuMe rovněå na v]dání se uplatnění ]ásady speciality, nicméně v]dání se tohoto práva l]e odvolat aå do okamåiku předání dotþené osoby. 2dvolání souhlasu s vydáním i o v]dání se uplatnění ]ásady speciality doåádaná strana neprodleně informuMe doåaduMící stranu. Česká republika nebude þinit prohláãení dle þl. odst. s ohledem na své prohláãení k þl. písm. a , neboĢ dle souþasné þeské právní úpravy nel]e souhlas a případné v]dání se ]ásady speciality odvolat. Čl. umoåĖuMe uþinit prohláãení ohledně v]dání se uplatnění ]ásady speciality s tím, åe pravidla stanovená v þl. 1 Evropské úmluvy o vydávání se nepouåiMí, pokud osoba souhlasila se svêm vydáním >þl. písm. a Třetího dodatkového protokolu@, anebo pokud souhlasila se svêm vydáním a ]ároveĖ se vêslovně v]dala svého práva na uplatnění ]ásady speciality >þl. písm. b Třetího dodatkového protokolu@. Podle první varianty Me v]dání se uplatnění ]ásady speciality spoMeno s vyslovením souhlasu osoby s vydáním vådy, podle druhé varianty pou]e v případě, åe se osoba MeMího uplatnění v]dá vêslovně, samostatnêm prohláãením. .aådá smluvní strana Třetího dodatkového protokolu tak má na vêběr, kterou z těchto variant bude aplikovat v pra[i, coå dá naMevo ostatním smluvním stranám formou prohláãení. 9]hledem k tomu, åe podle Miå platné þeské právní úpravy († a † 0 trestního řádu Me ]Mednoduãené vydání po vyslovení souhlasu vydávané osoby vådy spoMeno se v]dáním se uplatnění ]ásady speciality, uþiní Česká republika prohláãení podle þl. písm. a Třetího dodatkového protokolu. Čl. stanovuMe povinnost doåádané strany o]námit doåaduMící straně co neMdříve, neMpo]děMi vãak do 10 dnĤ od v]etí osoby do předběåné va]by, ]da tato osoba vyslovila souhlas se svêm vydáním, þi nikoliv. Toto o]námení má vliv na dĤsledky nesplnění 0 denní lhĤty pro předloåení ]aslání åádosti o vydání podle þl. 1 odst. Evropské úmluvy o

3

vydávání. Pokud osoba nevyslovila souhlas se svêm vydáním, Me dĤsledkem ne]aslání åádosti o vydání ve stanovené lhĤtě propuãtění osoby na svobodu. Pokud se doåádaná strana ro]hodne nevyuåít ]Mednoduãeného vydání, byĢ osoba se svêm vydáním souhlasí, Me povinností doåádané strany o]námit tuto skuteþnost v dostateþném předstihu, aby bylo doåaduMící straně umoåněno podat e[tradiþní åádost ve 0 denní lhĤtě podle þl. 1 odst. Evropské úmluvy o vydávání. Čl. stanovuMe povinnost doåádané strany informovat doåaduMící stranu o svém ro]hodnutí ohledně ]Mednoduãeného vydání do 0 dnĤ ode dne vyslovení souhlasu osobou, o MeMíå vydání Mde. Čl. upravuMe ]pĤsob styku přísluãnêch orJánĤ smluvních stran. Čl. obsahuMe úpravu předání vydávané osoby, které by mělo proběhnout, pokud moåno, do deseti dnĤ od dne o]námení ro]hodnutí o vydání. Čl. 10 upravuje zjed noduãené vydání v případě, åe osoba vyslovila souhlas aå po uplynutí 10 - ti denní lhĤty stanovené v þl. Třetího dodatkového protokolu a doåádaná strana dosud neobdråela åádost o vydání podle þl. 1 Evropské úmluvy o vydávání. Čl. 11 umoåĖuMe provádět prĤvo] pro úþely ]Mednoduãeného vydání ]a podmínek stanovenêch v þl. 1 Evropské úmluvy o vydávání. Při ]Mednoduãeném vydávání se smluvní straně, která Me åádána o povolení prĤvo]u, poskytnou informace uvedené v þl. odst. 1 Třetího dodatkového protokolu, přiþemå si l]e vyåádat dodatkové informace. Čl. 1 upravuje vztah Třetího dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání, vþetně MeMích dvou dodatkovêch protokolĤ, a k Minêm dvoustrannêm þi mnohostrannêm smlouvám o vydávání me]i dvěma þi více smluvními stranami Třetího dodatkového protokolu . Třetí dodatkovê protokol, pokud Mde o takové Miné dohody a smlouvy, odkazuje na þl. odst. a Evropské úmluvy o vydávání. Čl. 1 obsahuMe ustanovení o smírném urovnání sporĤ prostřednictvím Evropského vêboru pro problémy kriminality, coå Me Meden ] řídících vêborĤ 5ady Evropy. Čl. 1 upravuMe podpis a ratifikaci, přiMetí þi schválení, vþetně vstupu v platnost Třetího dodatkového protokolu, a to první den měsíce následuMícího po uplynutí tří měsícĤ ode dn e uloåení třetí ratifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí nebo schválení. 9e v]tahu ke smluvnímu státu se lhĤta pro vstup v platnost pro tento stát poþítá od data uloåení Meho ratifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí þi schválení. Čl. 1 umoåĖuMe přístup k Třetímu dodatkovému protokolu kterémukoli státu, kterê přistoupil k Evropské úmluvě o vydávání. Vstup v platnost Me upraven obdobně Mako v þl. 1. Čl. 1 upravuMe ú]emní pĤsobnost Třetího dodatkového protokolu, přiþemå umoåĖuMe smluvním stranám specifikovat teritoria mimo svá mateřská ú]emí (např. ]ávislá ú]emí , na která se Třetí dodatkovê protokol bude rovněå v]tahovat. Čl. 1 upravuMe ]pĤsob, kterêm maMí bêt þiněna prohláãení a vêhrady ke Třetímu dodatkovému protokolu.

4

Čl. 1 umoåĖuMe Třetí dodatkovê protokol vypovědět s tím, åe vêpověć nabude úþinnosti prvního dne měsíce následuMícího po uplynutí ãesti měsícĤ ode dne přiMetí vêpovědi Jenerálním taMemníkem 5ady Evropy. 9ypově]ení Třetího dodatkového protokolu Me rovněå automatickêm dĤsledkem vypově]ení Evropské úmluvy o vydávání. Čl. 1 stanoví povinnost Jenerálního taMemníka 5ady Evropy informovat þlenské státy 5ady Evropy a smluvní strany Třetího dodatkového protokolu o podpisech, ratifikacích, vêhradách a prohláãeních, vêpovědích a Minêch úkonech têkaMících se Třetího dodatkového protokolu. =a souþasné vnitrostátní právní úpravy Msou splněny podmínky pro to, aby Třetí dodatkovê protokol mohl pro Českou republiku vstoupit v platnost v plném ro]sahu, bude- li uþiněno níåe uvedené prohláãení. -edná se o me]inárodní smlouvu ve smyslu þl. 10 ]ákona þ. 1/1993 Sb., Òstavy České republiky, k MeMíå ratifikaci pre]identem republiky Me nutnê souhlas Parlamentu ve smyslu þl. písm. a) a e Òstavy České republiky. Pro Českou republiku n abude v souladu se svêm þl. 1 odst. platnosti první den měsíce následuMícího po uplynutí tří měsícĤ ode dne uloåení ratifikaþní listiny u depo]itáře Třetího dodatkového protokolu, kterêm Me Jenerální taMemník 5ady Evropy, pokud Třetí dodatkovê protokol dříve vstoupí v platnost dle svého þl. 1 odst. Podpis a ratifikace Třetího dodatkového protokolu je v souladu se ]ahraniþně politickêmi ]áMmy České republiky a napomĤåe urychlit a ]Mednoduãit proces vydávání, þímå se ome]í pobyt vydávanêch osob v e va]bě. Třetí dodatkovê protokol je v souladu s ústavním pořádkem a s ostatními souþástmi právního řádu České republiky a se ]áva]ky vyplêvaMícími pro Českou republiku ] me]inárodního práva. Podpis a ratifikace Třetího dodatkového protokolu Českou republikou a jeho vstup v platnost pro Českou republiku Msou v souladu se ]áva]ky České republiky vyplêvaMícími ] þlenství v Evropské unii. Provádění Třetího dodatkového protokolu bude v pĤsobnosti 0inisterstva spravedlnosti a 0inisterstva vnitra (komunikace prostřednictvím 1árodní ústředny ,nterpolu PoliceMního pre]idia Č5 a provádění policeMních eskort osob vydávanêch do České republiky na ]ákladě † 0 trestního řádu a ne bude spojeno s e ]vêãenêmi finanþními nároky. Podpis a ratifikace Třetího dodatkového protokolu Českou r epublikou a jeho provádění nebudou spojen y s potřebou navêãit ro]poþet 0inisterstva spravedlnosti ani Min sterstva vnitra , neboĢ institut ]Mednoduãeného vydávání (a dříve ]kráceného vydávacího ří]ení Me v þeském právním řádu Miå obsaåen, a není tedy dĤvod pře pokládat, åe by v dĤsledku podpisu a ratifikace Třetího dodatkového protokolu doãlo k nárĤstu poþtu vydávanêch osob, a to mM. i proto, åe v případě, åe by nebylo moåné ]Mednoduãené vydání, postupovalo by se cestou běåné e[tradice, a byla by podána åádost o vydání podle Evropské úmluvy o vydávání. S ohledem na platnou právní úpravu († a † 0 trestního řádu bude podle þl. písm. a Třetího dodatkového protokolu při uloåení ratifikaþní listiny uþiněno prohláãení, kterêm Česká republika vylouþí pouåití þl. 1 Evropské úmluvy o vydávání (]ásada speciality) v případě, åe vydávaná osoba souhlasí se svêm vydáním, aniå by bylo ]apotřebí, aby se uplatnění ]ásady speciality v]dala vêslovně, samostatnêm prohláãením.

9láda České republiky vyslovila souhlas s podpisem a ratifikací Třetího dodatkového

protokolu svêm usnesením ]e dne . ]áří 011 þ. . Třetí dodatkovê protokol ]a Českou

5

republiku podepsal dne . dubna 01 velvyslanec a stálê představitel České republiky při 5adě Evropy 0Jr. Tomáã %oþek.

V Praze dne 24. dubna 2012

předseda vlády RN Dr. Petr 1eþas, v. r.

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Štrasburk, 10.XI.2010

Členské státy 5ady Evropy, siJnatáři tohoto Protokolu, maMíce na ]řeteli, åe cílem 5ady Evropy Me dosaåení větãí Mednoty me]i MeMími þleny přeMíce si posílit MeMich individuální a spoleþné schopnosti reaJovat na trestnou þinnost maMíce na ]řeteli ustanovení Evropské úmluvy o vydávání (ETS þ. , otevřené k podpisu v Paříåi dne 1. prosince 1 (dále Men ÄÒmluva³ , steMně Mako MeMí dva 'odatkové protokoly (ETS þ. a , sMednané ve Štrasburku dne 1. říMna 1, resp. dn 1. bře]na 1 povaåuMíce ]a vhodné doplnit Òmluvu v urþitêch směrech ]a úþelem ]Mednoduãení a urychlení postupu při vydávání, pokud vyåádaná osoba s vydáním souhlasí se dohodly na následuMícím ýOáneN ±3RvLnnRsW v\GávDW ]MeGnRGuãenêm postupem Smluvní strany se ]ava]uMí v]áMemně si ]Mednoduãenêm postupem podle tohoto Protokolu vydávat osoby åádané v souladu s þlánkem 1 Òmluvy ]a podmínky souhlasu těchto osob a souhlasu doåádané strany. ýOáneN ±=DháMení postupu

1. Pokud Me åádaná osoba předmětem åádosti o předběånou vazbu podle þlánku 1 Òmluvy, vydání podle þlánku 1 tohoto Protokolu nebude podmíněno podáním åádosti o vydání a potřebnêch dokladĤ podle þlánku 1 Òmluvy. 1ásleduMící informace poskytnuté doåaduMící stranou budou doåádanou stranou povaåovány ]a dostateþné pro úþely uplatnění þlánkĤ aå tohoto Protokolu a pro přiMetí koneþného ro]hodnutí o vydání ]Mednoduãenêm postupem: a) totoånost åádané osoby, vþetně MeMího obþanství nebo MeMích obþanství, jsou-li tyto informace k

dispozici; b) orJán åádaMící o ]atþení; c) existence příka]u k v]etí do va]by nebo Miného dokumentu se steMnêm právním úþinkem nebo vykonatelného ro]sudku, Makoå ipotvr]ení, åe osoba Me åádána v souladu s þlánkem 1 Òmluvy

d) povaha a právní kvalifikace trestného þinu, vþetně horní hranice trestní sa]by, nebo vêãe trestu uloåeného koneþnêm rozsudkem, vþetně toho, zda něMaká þást ro]sudku Miå byla vykonána

e) informace o promlþení a Meho přeruãení f) popis okolností, ]a kterêch byl trestnê þin spáchán, vþetně þasu, místa a stupně ]apoMení åádané osoby;

g) následky trestného þinu, pokud Me to moåné h) v případech, kdy o vydání Me åádáno pro úþely vêkonu koneþného ro]sudku, ]da byl tento

rozsudek vynesen v nepřítomnosti. 2. %e] ohledu na ustanovení odstavce 1 mĤåe bêt åádáno o poskytnutí dodatkovêch informací,

pokud informace stanovené v uvedeném odstavci nejsou pro doåádanou stranu dostateþné, aby Mí umoånily ro]hodnout o vydání.

3. V případech, kdy doåádaná strana obdråela åádost o vydání podle þlánku 1 Òmluvy, se tento Protokol pouåiMe přiměřeně.

ýOáneN ±Povinnost informovat osobu Pokud Me osoba, hledaná pro úþely vydání, v]ata do předběåné va]by podle þlánku 1 Òmluvy, přísluãnê orJán doåádané strany tuto osobu v souladu se svêmi právními předpisy a be] ]byteþného odkladu informuMe o åádosti têkaMící se Mí a o moånosti vyuåití ]Mednoduãeného vydání v souladu s tímto Protokolem. ýOáneN ±Souhlas s v\GáníP 1. Souhlas åádané osoby a případně MeMí vêslovné v]dání se práva na uplatnění ]ásady speciality se vyslovuMí před přísluãnêm Mustiþním orJánem doåádané strany v ouladu s právními předpisy této strany.

2. .aådá strana přiMme opatření ne]bytná k ]aMiãtění, aby souhlas a případně v]dání se podle

odstavce 1 byly uþiněny takovêm ]pĤsobem, z něMå bude ]řeMmé, åe osoba, o kterou jde, je vyslovila dobrovolně a s plnêm vědomím právních následkĤ. =a tímto úþelem má å daná osoba právo na právního ]ástupce. Pokud Me to ne]bytné, doåádaná strana ]aMistí, aby åádaná osoba měla pomoc tlumoþníka.

3. Souhlas a případně v]dání se podle odstavce 1 se ]a]namenaMí v souladu s právními předpisy doåádané strany.

4. S vêhradou odstavce , souhlas a případně v]dání se podle odstavce 1 nel]e odvolat. 5. .aådê stát mĤåe při podpisu nebo při uloåení své ratifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí, schválení þi přístupu anebo kdykoliv po]děMi prohlásit, åe souhlas a případně v]dání se práva na uplatnění ]ásady speciality, mohou bêt odvolány. Souhlas mĤåe bêt odvolán, dokud doåádaná strana nepřijme své koneþné ro]hodnutí o ]Mednoduãeném vydání. 9 tomto případě doba me]i o]námením souhlasu a o]námením Meho odvolání nebude brána v úvahu při stanovení lhĤt uvedenêch v þlánku 1 odstavci Òmluvy. 9]dání se práva na uplatnění ]ásady speciality mĤåe bêt odvoláno aå do okamåiku předání osoby, o kterou jde. 2dvolání souhlasu s vydáním nebo odvolání v]dání se práva na uplatnění ]ásady speciality se ]a]namená v souladu s právními předpisy doåádané strany a neprodleně se o]námí doåaduMící straně.

ýOáneN ±9]Gání se SrávD nD uSODWnČní ]ásDG\ sSeFLDOLW\ .aådê stát mĤåe při podpisu nebo při uloåení své ratifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí, schválení þi přístupu anebo kdykoliv po]děMi prohlásit, åe pravidla stanovená v þlánku 1 Òmluvy se nepouåiMí, pokud osoba vydaná tímto státem v souladu s þlánkem tohoto Protokolu

a) souhlasila s vydáním; nebo b) souhlasila s vydáním a vêslovně se v]dala svého práva na uplatnění ]ásady speciality.

ýOáneN ±2]náPení v SĜíSDGČ SĜeGEČånp vD]E\ 1. $by doåaduMící strana mohla případně předloåit åádost o vydání v souladu s þlánkem 1 Òmluvy doåádaná strana Mí co neMdříve a ne po]děMi neå deset dní ode dne v]etí do předběåné va]by o]námí, zda åádaná osoba vyslovila souhlas s vydáním.

2. 9e vêMimeþnêch případech, kdy se doåádaná strana ro]hodne nevyuåít ]Mednoduãeného postupu nav]dory souhlasu hledané osoby, o]námí tuto skuteþnost doåaduMící straně v dostateþném

předstihu, aby tato strana mohla podat åádost o vydání před uplynutím lhĤty þtyřiceti dnĤ stanovené v þlánku 1 Òmluvy.

ýOáneN ±2]náPení rR]hRGnuWí Pokud åádaná osoba vyslovila souhlas s vydáním, doåádaná strana informuMe doåaduMící stranu o svém ro]hodnutí ohledně ]Mednoduãeného vydání do dvaceti dnĤ ode dne vyslovení souhlasu osobou, o kterou jde. ýOáneN ±ZpĤsRE sW\Nu

Pro úþely tohoto Protokolu mohou bêt sdělení ]asílána prostřednictvím elektronickêch nebo Makêchkoli Minêch prostředkĤ schopnêch ]achytit písemnê ]á]nam ]a podmínek umoåĖuMících stranám ověřit MeMich pravost, Makoå i prostřednictvím 0e]inárodní organizace kriminální policie (INTERPOL). V kaådém případě strana, o kterou jde, na åádost kdykoli předloåí oriJinály nebo ověřené kopie dokumentĤ. ýOáneN ±3ĜeGání RsRE\ NWerá Pá EêW v\GánD Předání proběhne co neMdříve, neMlépe do deseti dnĤ ode dne o]námení ro]hodnutí o vydání. ýOáneN ± Souhlas v\sORvenê SR uSO\nuWí OhĤW\ SRGOe þOánNu Pokud åádaná osoba vyslovila souhlas aå po uplynutí desetidenní lhĤty stanovené v þlánku odstavci 1 tohoto Protokolu, doåádaná strana uplatní ]Mednoduãenê postup podle tohoto Protokolu, Mestliåe dosud neobdråela åádost o vydání ve smyslu þlánku 1 Òmluvy. ýOáneN ± 3rĤvR] V případě prĤvo]u ]a podmínek stanovenêch v þlánku 1 Òmluvy se, pokud má bêt osoba vydána doåaduMící straně ]Mednoduãenêm postupem, pouåiMí následuMící ustanovení

a) åádost o prĤvo] bude obsahovat informace poåadované podle þlánku odstavec 1 tohoto

Protokolu; b) strana, která Me åádána o povolení prĤvo]u, mĤåe poåadovat dodatkové informace, Mestliåe informace uvedené v písmeni a) jsou nedostateþné pro ro]hodnutí této strany o prĤvo]u.

ýOáneN ± Vztah k ÒPOuvČ D GDOãíP Pe]LnárRGníP násWrRMĤP 1. Slova a vêra]y pouåívané v tomto Protokolu se vykládaMí ve smyslu Òmluvy. Pokud Mde o smluvní strany tohoto Protokolu, ustanovení Òmluvy se uplatní přiměřeně do té míry, aby byla sluþitelná s ustanoveními tohoto Protokolu.

2. 8stanovení tohoto Protokolu se nedotêkaMí pouåití þlánku odstavcĤ  Òmluvy ohledně v]tahĤ me]i Òmluvou a dvoustrannêmi nebo mnohostrannêmi dohodami.

ýOáneN ± 6Pírnp urRvnání Evropskê vêbor pro problémy kriminality 5ady Evropy bude informován o provádění tohoto Protokolu a uþiní vãe ne]bytné pro usnadnění smírného urovnání vãech těåkostí, které mohou nastat při Meho vêkladu a pouåití.

ýOáneN ± Podpis a vstup v platnost 1. Tento Protokol Me otevřen k podpisu vãem þlenskêm státĤm 5ady Evropy, které Msou smluvní stranou Òmluvy nebo Mi podepsaly. Podléhá ratifikaci, přiMetí nebo schválení. SiJnatář nemĤåe ratifikovat, přiMmout nebo schválit tento Protokol, ledaåe předtím ratifikoval, přiMal nebo schválil Òmluvu nebo tak uþiní souþasně. 5atifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí þi schválení budou uloåeny u Jenerálního taMemníka 5ady Evropy.

2. Tento Protokol vstoupí v platnost první den měsíce následuMícího po uplynutí tří měsícĤ ode dne uloåení třetí ratifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí þi schválení.

3. Ve vztahu k siJnatářskému státu, kterê následně uloåí ratifikaþní listinu nebo listinu o přiMetí þi schválení, vstoupí Protokol v platnost první den měsíce následuMícho po uplynutí tří měsícĤ ode dne tohoto uloåení.

ýOáneN ± 3ĜísWuS 1. -inê neå þlenskê stát, kterê přistoupil k Òmluvě, mĤåe přistoupit i k tomuto Protokolu poté, co vstoupí v platnost.

2. Přístup se provádí uloåením listiny o přístupu u Jenerálního taMemníka 5ady Evropy. 3. 9e v]tahu ke kaådému přistupuMícímu státu vstoupí Protokol v p atnost první den měsíce následuMícího po uplynutí tří měsícĤ ode dne uloåení listiny o přístupu.

ýOáneN ± Ò]ePní SĤsREnRsW 1. .aådê stát mĤåe při podpisu nebo při uloåení své ratifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí, schválení þi přístupu urþit Medno nebo více ú]emí, na která se bude tento Protokol vztahovat.

2. .aådê stát mĤåe kdykoliv po]děMi prohláãením adresovanêm Jenerálnímu taMemníkovi 5ady Evropy ro]ãířit platnost tohoto Protokolu na kterékoli dalãí ú]emí urþené v tomto prohláãení. 9e vztahu k tomuto ú]emí Protokol vstoupí v platnost první den měsíce následuMícího po uplynutí tří měsícĤ ode dne obdråení tohoto prohláãení Jenerálním taMemníkem.

3. .aådé prohláãení uþiněné podle dvou předcho]ích odstavcĤ mĤåe bêt ohledně Makéhokoli ú]emí urþeného v takovém prohláãení odvoláno písemnêm o]námením adresovanêm Jenerálnímu taMemníkovi 5ady Evropy. 2dvolání nabude úþinnosti první den měsíce následuMícího po uplynutí ãesti měsícĤ od data obdråení písemného o]námení Jenerálním taMemníkem.

ýOáneN ± 3rRhOáãení D vêhrDG\ 1. 9êhrady uþiněné státem k některému ustanovení Òmluvy nebo dvou 'odatkovêch protokolĤ k ní se budou v]tahovat také na tento Protokol, ledaåe tento stát při uloåení své ratifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí, schválení þi přístupu rohlásí něco Miného. Totéå platí pro Makékoli prohláãení uþiněné v souvislosti nebo na ]ákladě některého ustanovení Òmluvy nebo dvou 'odatkovêch protokolĤ k ní.

2. .aådê stát mĤåe při uloåení ratifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí, schválení nebo přístupu prohlásit, åe vyuåívá právo nepřiMmout ]cela nebo þásteþně þlánek odstavec 1 tohoto Protokolu. äádná Miná vêhrada se nepřipouãtí.

3. .aådê stát mĤåe při uloåení ratifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí, schválení nebo přístupu nebo kdykoli po]děMi uþinit prohláãení stanovené v þlánku odstavec a v þlánku tohoto Protokolu.

4. .aådê stát, kterê uþinil vêhradu nebo prohláãení podle tohoto Protokolu, Me mĤåe ]cela nebo þásteþně odvolat prohláãením adresovanêm Jenerálnímu taMemníkovi 5ady Evropy, které nabude úþinnosti dnem svého doruþení.

5. äádná strana, která uþinila vêhradu k þlánku odstavec 1 tohoto Protokolu v souladu s odstavcem tohoto þlánku, nemĤåe vyåadovat pouåití vedeného odstavce jinou stranou. MĤåe vyåadovat uplatnění uvedeného odstavce, pokud Me Meho vêhrada þásteþná nebo podmíněná, a to v rozsahu, v Makém MeM sama přiMala.

ýOáneN ± 9êSRvČć 1. .aådá strana mĤåe v rozsahu, v Makém se Mí têká, vypovědět tento Protokol sdělením adresovanêm Jenerálnímu taMemníkovi 5ady Evropy.

2. 9êpověć nabude úþinnosti prvního dne měsíce následuMícího po uplynutí ãesti měsícĤ od data přiMetí takového sdělení Jenerálním taMemníkem 5ady Evropy.

3. 9ypově]ením Òmluvy se automaticky vpovídá i tento Protokol. ýOáneN ± Informace *enerální taMemník 5ady Evropy písemně informuje þlenské státy 5ady Evropy a státy, které přistoupily k tomuto Protokolu, o:

a) kaådém podpisu; b) uloåení kaådé ratifikaþní listiny nebo listiny o přiMetí, schválení þi přístupu c) kaådém datu vstupu tohoto Protokolu v platnost podle þlánkĤ 1 a 1 d) kaådém prohláãení uþiněném podle þlánku odstavce , þlánku , þlánku 1 a þlánku 1

odstavce 1 a kaådém odvolání takovêch prohláãení e) kaådé vêhradě uþiněné podle þlánku 1 odstavce 2 a kaådém odvolání takovêch vêhrad f) kaådém sdělení obdråeném podle þlánku 1 spolu s datem, ke kterému vêpověć nabêvá úþinnosti

g) jakémkoli jiném þinu, prohláãení, o]námení nebo sdělení têkaMícím se tohoto Protokolu.

1a dĤka] toho níåe podepsaní, Msouce ktomu řádně ]mocněni, podepsali tento Protokol. 'áno ve Štrasburku dne 10. listopadu 010, v Ma]yce anJlickém a francou]ském, přiþemå obě ]nění maMí steMnou platnost, v Mednom vyhotovení, které bude uloåeno v archivu Rady Evropy. Generální taMemník 5ady Evropy předá ověřené kopie kaådému þlenskému státu 5ady Evropy a Minêm neå þlenskêm státĤm, které přistoupily k Òmluvě. 2věřená kopie Mediného oriJinálu dokumentu, v Ma]yce anJlickém a francou]ském, uloåená v archivu Rady Evropy.

Štrasburk, 19. listopadu 2010 ěeditel právního poradenství a me]inárodního práva veřeMného (-urisconsult 5ady Evropy,

Manuel LEZERTUA