2. W pozycji B.I.2. „pozostałe przychody" wykazuje się inne przychody funduszu; w tym wartość jednostek dodatkowych przyznanych ubezpieczającym lub ubezpieczonym, jeżeli umowa ubezpieczenia je przewiduje.

3. W pozycji B.I.3. „pozostałe zwiększenia" wykazuje się w szczególności zwiększenia z tytułu transferu środków z innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz zwiększenia z tytułu udzielonych gwarancji.

4. W pozycji B.II.1. „Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu" wykazuje się wartość jednostek umorzonych w okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanych częściowych lub całkowitych wykupów polis. Wartość wykupu polisy wykazuje się bez pomniejszenia o opłaty pobierane przez zakład ubezpieczeń przy wykupie polisy.

5. W pozycji B.II.2. „Zmniejszenia funduszu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych" wykazuje się wartość jednostek umorzonych w okresie sprawozdawczym w wyniku wypłaty świadczenia z tytułu dożycia przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku lub okresu albo wypłaty innego świadczenia ubezpieczeniowego, z wyjątkiem wykupu polisy.

6. W pozycji B.II.3. „Zmniejszenia funduszu tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu" wykazuje się wartość jednostek umorzonych w okresie sprawozdawczym w wyniku potrącenia z rachunku jednostek opłat za ryzyko ubezpieczeniowe (ryzyko śmierci i ryzyka dodatkowe) oraz pozostałych opłat przewidzianych w umowach ubezpieczenia lub regulaminie funduszu, z wyjątkiem opłat wykazywanych w innych pozycjach tabeli.

7. W pozycji B.II.4. „Zmniejszenia funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych" wykazuje się wartość jednostek umorzonych w okresie sprawozdawczym w wyniku zwrotu składek ubezpieczeniowych zaalokowanych uprzednio na rachunku jednostek funduszu.

8. W pozycji B.II.5. „Zmniejszenia funduszu tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem" wykazuje się wartość pobranych przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym opłat za zarządzanie i administrowanie funduszem zgodnie z regulaminem danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

9. W pozycji B.II.6. „pozostałe koszty" wykazuje się koszty przechowywania aktywów, koszty transakcyjne oraz inne koszty, które obciążają fundusz, zgodnie z regulaminem danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oprócz opłat za zarządzanie i administrowanie funduszem.

10. W pozycji B.II.7. „pozostałe zmniejszenia" wykazuje się w szczególności zmniejszenia z tytułu transferu środków do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zmniejszenia z tytułu udzielonych gwarancji oraz wartość umorzonych jednostek funduszu z tytułu rozwiązania umów ubezpieczenia nieposiadających wartości wykupu.

III. Objaśnienia do tabeli IV „Zestawienie aktywów netto funduszu — półroczne" oraz tabeli V „Zestawienie aktywów netto funduszu — roczne"

1. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.1. „papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska" w kolumnie „Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z sumą wartości wykazanych w następujących pozycjach z rodzaju aktywów i zobowiązań „Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu" z kategorii aktywów i zobowiązań „Inne lokaty finansowe" w kolumnie G „Wartość bilansowa" formularza nr 10.3 albo 11.3 „Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2010 r.:

~q?P_XTahfPac^îRX^fTT\Xc^fP]T_^aĐRi^]T[dQVfPaP]c^fP]T_aiTiBZPaQ?PĔbcfP[dQ^aVP]XiPRYTmiędzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska — obligacje",

~q?P_XTahfPac^îRX^fTT\Xc^fP]T_^aĐRi^]T[dQVfPaP]c^fP]T_aiTiBZPaQ?PĔbcfP[dQ^aVP]XiPRYTmiędzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska — bony skarbowe",

~q?P_XTahfPac^îRX^fTT\Xc^fP]T_^aĐRi^]T[dQVfPaP]c^fP]T_aiTiBZPaQ?PĔbcfP[dQ^aVP]XiPRYTmiędzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska — inne".

2. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.2. „obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego" w kolumnie „Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z wartością wykazaną w pozycji „Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego" z rodzaju aktywów i zobowiązań „Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu" z kategorii aktywów i zobowiązań „Inne lokaty finansowe" w kolumnie G „Wartość bilansowa" formularza nr 10.3 albo 11.3 „Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2010 r.

3. Wartość wykazana w tabelach IV i V w pozycji I.3. „inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu" w kolumnie „Wartość bilansowa (w zł)" powinna być zgodna z sumą wartości wykazanych w pozycjach „Inne dłużne papiery o stałej stopie dochodu — notowane na rynku regulowanym" i „Inne dłużne papiery o stałej stopie dochodu — pozostałe" z rodzaju aktywów i zobowiązań „Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu" z kategorii aktywów i zobowiązań „Inne lokaty finansowe" w kolumnie G „Wartość bilansowa" formularza nr 10.3 albo 11.3 „Aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych" załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2010 r.