# LOCALIZATION NOTE: Do not translate restartTitle=%S daabu restartMessageNoUnlocker=%S goo ma dira, amma a ši tuuru. Ka zanfun taaga feeri, war ma %S koyjineyan barante daabu jina, wala ma porogaramu tunandi taaga. restartMessageUnlocker=%S goo ma dira, amma a ši tuuru. %S koyjineyan žeenaa ma daabandi hala itaaga ma feerandi. restartMessageNoUnlockerMac=%S berandi foo ga feera. %S berandi foo de ma hin ka feera cee foo kul. restartMessageUnlockerMac=%S berandi foo ga feera. %S berandi dirantaa ga daaba ka naŋ woo ma feera. profileTooltip=Alhaali: '%S' - Fondo: "%S" pleaseSelectTitle=Alhaali suuba pleaseSelect=Taare wa alhaali foo suuba ka %S sintin, wala w'alhaali taaga tee. profileLockedTitle=Alhaali goyante profileLocked2=%S ši hin ka "%S" goyandi zama a goo goy ra.\n \nKa koy jine, %S dirantaa daabu wala wa alhaali waani suuba. renameProfileTitle=Alhaali maa barmay renameProfilePrompt=Alhaali "%S" barmay woo ga: profileNameInvalidTitle=Alhaali maa kaŋ ši tee profileNameInvalid="%S" alhaali maaɲoo ši duu fondo. chooseFolder=Alhaali foolo suuba profileNameEmpty=Alhaali maa koonu ši duu fondo. invalidChar="%S" harfu ši duu fondo alhaali maawey ra. Taare wa maa waanante suuba. deleteTitle=Alhaali tuusu deleteProfileConfirm=Alhaali foo tuusuyanoo ga alhaaloo kaa maašeeda ra, kaŋ banda ga a ši hin ka taafeeri.\nWar ga hin ka suuba k'alhal bayhaya tukey tuusu, kaŋyaŋ ti war kayandiyaney, tabatiyan-tiirawey nda goy-mise bayhaya tana. Suubaroo woo ga "%S" foolaa tuusu nd'a ši hin ka taafeeri.\nWar ga baa war ma alhal bayhaya tukey tuusu wala? deleteFiles=Tukey tuusu dontDeleteFiles=War ma ši tukey tuusu profileCreationFailed=Alhaali ši hin ka tee. A ga hin ka tee foolo suubantaa ši hin ka hantumandi. profileCreationFailedTitle=Alhaali teeyan kayri profileExists=Alhaali ga bara nda maawoo woo. Taare wa maa foo dam. profileExistsTitle=Alhaali ga bara. profileFinishText=Ben naagu k'alhaali taaga tee. profileFinishTextMac=Tee ka ben naagu k'alhaali taagaa woo tee.